.htaccess cấu hình chuyển hướng 301 tất cả link về domain mới

Ngày đăng: 08/06/2023 08:05 Sáng

HWP.com.vn hướng dẫn cấu hình .htaccess cấu hình chuyển hướng 301 tất cả link về domain mới

RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://hwp.com.vn/$1 [R=301,L]

Trong đó:

  • Mã .htaccess này chèn trong file .htaccess của domain cũ
  • hwp.com.vn được thay bằng domain của bạn

 

5/5 - (2 bình chọn)