Menu Bootstrap WordPress

Ngày đăng: 03/01/2020 10:07 Sáng

Thiết kế website wordpress theo yêu cầu là dịch vụ của công ty HWP, khi thiết kế bộ giao diện web thường được công ty HWP thực hiện theo chuẩn Bootstrap. Phần menu trong website sẽ được lập trình wordpress theo chuẩn Bootstrap.

Hôm nay, HWP hướng dẫn lại cách chỉnh code Menu Bootstrap WordPress

Menu Bootstrap WordPress

Tải menu Bootstrap WordPress:

Mở file functions.php chèn code: require_once(‘wp_bootstrap_navwalker.php’);

Chèn code menu wordpress:

<?php
wp_nav_menu(array(
‘menu’ => ‘primary’,
‘theme_location’ => ‘main_menu’,
‘depth’ => 2,
‘container’ => ”,
‘container_class’ => ”,
‘container_id’ => ”,
‘menu_class’ => ‘navbar-nav’,
‘fallback_cb’ => ‘wp_bootstrap_navwalker::fallback’,
‘walker’ => new wp_bootstrap_navwalker())
);
wp_reset_query();
?>

5/5 - (1 bình chọn)