Mở cổng 465 SMTP Gmail trên CWP Control WebPanel (CentOS Linux)

Ngày đăng: 05/11/2020 20:12 Chiều

Mời bạn tham khảo các mở cổng (port) 465 SMTP Gmail trên CWP Control WebPanel hệ điều hành CentOS Linux.

Cổng 465 là cổng thường gửi email STMP thông qua PHPMailer, nếu hosting trên CWP Control WebPanel không sử dụng được cổng 465 này thì bạn có thể thao khảo cách thao tác như thế này.

Dấu hiện bạn nhận biết cổng 465 không hoạt động:

  • Gửi bằng cổng 587 thì được
  • Tắt firewall manager disable thì gửi bằng cổng 465 thì được.

Firewall manager

Bạn nhấn Disable Firewall thì gửi được email bằng cổng 465

Trình tự thao tác để mở cổng 465 như sau:

1/ Đăng nhập SSH bằng PuTTY kiểm tra cổng SMPT Gmail 465 đã mở chưa

openssl s_client -connect smtp.gmail.com:465

2/ Có thể Firewall đã chặn IP của smtp.gmail.com. Bước này bạn kiểm tra IP của smtp.gmail.com là bao nhiêu, sau đó add IP đó vào Whitelist configuration.

Whitelist configuration

Whitelist configuration

Cuối cùng bạn truy cập SSH để Restart lại bằng câu lệnh bên dưới:

systemctl restart httpd.service

5/5 - (2 bình chọn)