Seo By Yoast: You’re linking to another page with the focus keyword

Ngày đăng: 06/04/2018 13:03 Chiều

“You’re linking to another page with the focus keyword you want this page to rank for. Consider changing that if you truly want this page to rank.”

You're linking to another page with the focus keyword

Tạm dịch ra là từ khóa mà bạn đang tối ưu cho bài viết, đang được dùng làm anchor text trỏ về trang khác, hoặc link khác. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng của bài viết bạn đang SEO.

Nếu ai chưa hiểu anchor text là gì thì đó chính là một đoạn văn bản trên web có chứa liên kết dẫn tới các trang web của bạn hoặc một trang web khác ngoài trang web của bạn. Ví dụ :

<a href=”https://hwp.com.vn/”>Anchor Text</a>

Cách khắc phục :

  • Bạn nên sử dụng anchor text khác với focus keyword là được
  • Gỡ link đã gắn với anchor text là focus keyword nếu không tìm ra được anchor text thay thế
Bạn thấy bài viết này thế nào?