Thêm một tài khoản admin trong WordPress bằng code