[Facebook Pixel] – Ghi lại độ sâu cuộn: 10%, 30%, 50% và 90%

Ngày đăng: 20/08/2020 07:42 Sáng

[Facebook Pixel] – Ghi lại độ sâu cuộn trang: 10%, 30%, 50% và 90%

function getCurrentPosition() {
  return window.pageYOffset ||
    (document.documentElement || document.body.parentNode || document.body).scrollTop;
}
function getScrollableHeight() {
  var d = Math.max(
    document.body.scrollHeight, document.documentElement.scrollHeight,
    document.body.offsetHeight, document.documentElement.offsetHeight,
    document.body.clientHeight, document.documentElement.clientHeight
  )
  var w = window.innerHeight ||
    (document.documentElement || document.body).clientHeight;
  if (d > w) {
    return d - w;
  }
  return 0; // not scrollable
}
var checkPoints = [10, 30, 50, 70, 90];
var reached = 0;
var scrollableHeight = getScrollableHeight();

window.addEventListener('resize', function () {
  scrollableHeight = getScrollableHeight();
});
window.addEventListener('scroll', function () {
  var current;
  if (scrollableHeight == 0) {
    current = 100;
  } else {
    var current = getCurrentPosition() / scrollableHeight * 100;
  }
  if (current > reached) {
    reached = current;
    // checkpoint and send events
    while (checkPoints.length > 0) {
      var c = checkPoints[0];
      if (c <= reached) {
        checkPoints.shift();
        fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', {
          depth: c,
        });
      } else {
        break;
      }
    }
  }
}, false);

Ví dụ ở trên kiểm tra độ sâu cuộn trên trình duyệt và sẽ kích hoạt sự kiện tùy chỉnh ViewContentCheckpoint nếu vượt quá giá trị điểm kiểm tra, 10%, 30%, 50% và 90%. Điều này cho phép bạn phân tích dữ liệu theo phần trăm độ sâu cuộn.

5/5 - (1 bình chọn)