Apache is functioning normally – DirectAdmin

Ngày đăng: 03/06/2019 11:30 Sáng

Lỗi “Apache is functioning normally” khi tạo host mới trong VPS DirectAdmin

HWP.com.vn hướng dẫn cách xử lý như sau:

SSH vào Server & chạy 2 lệnh này (nếu chưa có thông tin SSH thì bạn hãy hỏi nhà cung cấp)

# /usr/local/driectadmin/scripts/lsws/script-dplswsda vhost
# /etc/init.d/httpd restart

Apache is functioning normally - DirectAdmin

Chúc bạn thành công, nếu thành công rồi hãy like ủn hộ HWP.com.vn bạn nhé.

3.6/5 - (5 bình chọn)