NetBeans hoạt động chậm! cách chỉnh lại nhanh hơn

Ngày đăng: 03/07/2019 08:33 Sáng

Công ty HWP sử dụng NetBeans để lập trình website wordpress, điều bất cập khi dùng công cụ này là nó làm chậm máy kinh khủng, đôi khi làm treo máy, mình có tham khảo một vài thủ thuật để làm khả năng hoạt động của Netbeans, mình đã thử và nó chạy nhanh hơn hẳn, nếu bạn cũng gặp vấn đề này, hãy làm thử như mình xem sao.

NetBeans

Cách làm:

1. Mở tập tin cấu hình của Netbeans -> C:\Program Files\NetBeans \etc\netbeans.conf, kiểm tra xem bạn đang dùng version mấy, thi thay đổi lại version trong đường dẫn cho hợp lý.
vd: tôi đang dùng 8.0.1, C:\Program Files\NetBeans 8.0.1\etc\netbeans.conf

2. Tìm tới dòng, vào comment nó lại
netbeans_default_options=”…”

3. Copy tham số bên dưới, thêm vào tập tin cấu hình, lưu lại

netbeans_default_options="-J-server -J-Xss4m -J-Xms256m -J-Xmx512m -J-XX:PermSize=256m -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dapple.awt.graphics.UseQuartz=true -J-Dsun.java2d.noddraw=true -J-Dsun.java2d.dpiaware=true -J-Dsun.zip.disableMemoryMapping=true -J-Dplugin.manager.check.updates=false -J-Xverify:none -J-XX:+UseG1GC -J-XX:+TieredCompilation -J-XX:+AggressiveOpts -J-Dswing.aatext=true -J-Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd -J-Dorg.netbeans.editor.aa.extra.hints=true"

4. Khởi động lại NetBeans

4.5/5 - (2 bình chọn)