Tạo Sitemap Codeigniter

Ngày đăng: 29/09/2017 01:01 Sáng

Tạo Sitemap Codeigniter cho website của bạn, bài viết dành cho lập trình viên sử dụng Framework Codeigniter

Tạo Sitemap Codeigniter là bài viết hướng dẫn lập trình viên tạo sitemap cho website. Những dòng lệnh PHP được lập trình cho các website khách hàng của công ty HWP.

Tạo Sitemap Codeigniter

Tạo Sitemap Codeigniter

Mục đích của việc tạo sitemap cho website codeIgniter là tạo ra 1 file sitemap.xml, nội dung sitemap được cập nhật tự động query từ database.

B1. Cấu hình URL sitemap trong application/config/routes.
Mở file routes.php.
$route[‘sitemap.xml’] = “home/sitemap”;

B2. Tạo function sitemap trong controllers (application/controllers/home.php)
Ở đây HWP ví dụ controllers là home.php
public function sitemap() {
   $data[‘listProduct’] = $this->happiweb->listRecent(10);
   $data[‘listNews’] = $this->happiweb->recentPost(10);
   header(“Content-Type: text/xml;”);
   $this->load->view(“sitemap”, $data);
}

B3. Lặp dữ liệu trong view (application/views/sitemap.php)
Cấu trúc file views sitemap.php sẽ như sau:

<?php echo ‘<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>’; ?>
<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″ xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd”>
<!– created with hwp.com.vn –>
<url>
<loc><?= base_url(); ?></loc>
</url>
<?php
foreach ($listProduct as $row) {
?>
<url>
<loc><?= site_url(“du-an/” . $row[‘tag’]); ?></loc>
</url>
<?php
}
?>

<?php
foreach ($listNews as $row) {
?>
<url>
<loc><?= site_url(“chi-tiet-tin-tuc/” . $row[‘tag’]); ?></loc>
</url>
<?php
}
?>
</urlset>

Vậy bạn đã tạo cho website CodeIgniter có sitemap.xml rồi, chúc bạn thành công với bài chia sẽ từ HWP đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp

1.8/5 - (5 bình chọn)